Construir edificis de forma col·laborativa

Wordle: Ensenyament

Objectius :
Construir objectes senzills mitjançant la imaginació i la creativitat.
Saber realitzar de forma autònoma, els exercicis plantejats
Dissenyar diferents, objectes i edificis i compartir-los amb els companys de classe.
Realitzar un vídeo sobre els edificis construïts


Activitats
Disseny i recreació d'objectes amb l’eina Google Sckectup (taules cadires, sofà...)
Breu descripció dels objectes creats.
Construcció i disseny d’una casa exterior
Construcció d’una casa interior a partir d’un plànol
Creació de petits vídeos per mostrar la feina realitzada
Exposició al blog del treballs realitzats

Temporalització
Es realitzarà a l’hora d’informàtica durant tot el segon trimestre.
Equipament i recursos necessaris
Material necessari: Ordinadors i el programa google Skectchup


Metodologia
A partir d'un plantejament inicial l'alumne elabora un projecte seguint les instruccions que es van proposant pas a pas de manera significativa i raonada a la pissarra digital mentre ell tracta de reproduir de forma individual o per parelles en el seu ordinador
 Una vegada que l'objecte funciona correctament s'exposen els resultat de forma col · lectiva.
.Projecte final. En finalitzar cada mòdul es crea un projecte final que implica l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest.